Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met wiet4delivery betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Naast deze algemene voor waarden kan wiet4delivery aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden.De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door wiet4delivery niet geaccepteerd.
1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij wiet4delivery.
1.5 wiet4delivery houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door wiet4delivery zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de wiet4delivery internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met wiet4delivery komen pas dan tot stand wanneer wiet4delivery een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld.wiet4delivery heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
Artikel 4 Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten,afmetingen,kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de wiet4delivery internetsite,in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De artikelen van wiet4delivery worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van wiet4delivery.
5.2 De prijzen zijn,indien anders vermeld,inclusief BTW,in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door wiet4delivery geleverde goederen of diensten.
5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5 Niet tijdige betaling geeft wiet4delivery het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6 wiet4delivery is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door wiet4delivery te verrichten prestaties.
5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van wiet4delivery verrekening van facturen toe te passen.
5.8 Door wiet4delivery in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging wiet4delivery.
6.2 wiet4delivery is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 wiet4delivery behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door wiet4delivery aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door wiet4delivery ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen wiet4delivery van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen wiet4delivery en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.wiet4delivery is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook.Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van wiet4delivery of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden.In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van wiet4delivery blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering/ het betreffende onderdeel.
9.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor wiet4delivery in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal wiet4delivery niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van wiet4delivery.
9.3 De afnemer vrijwaart wiet4delivery te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.4 Aansprakelijkheid van wiet4delivery voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.5 wiet4delivery is bij het uitoefenen van de Service in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Mitch ComputerService weinig of geen invloed op kan uitoefenen.wiet4delivery kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van wiet4delivery met genoemde derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met wiet4delivery.
9.6 wiet4delivery is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zgn.cyber-risico’s waarbij via een (communicatie-) netwerk,dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, verspreiden van computervirussen, etc.

Copyright © 2020
Alle rechten voorbehouden – wiet4delivery.